Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży


Informacja dla pożyczkobiorców

logotyp do corony
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży ogłasza nabór wniosków
o wsparcie w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia
COVID-19.
 
Nabór wniosków trwa od 19 czerwca do odwołania.
 
 
Wsparcie dotyczy:
 1. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy /art.15 zzb/ .
 2. Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników /art. 15zzc/.
 3. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne /art. 15 zze/.
Wymienione instrumenty będą finansowane wyłącznie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dotyczy wynagrodzeń pracowników w wieku 30 lat i więcej) oraz ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (dotyczy pracowników poniżej 30 roku życia). 
  
Wnioski można składać:          
1) w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl ( dla osób posiadających kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany)
2) lub pobrać ze STRONY i wypełniony komplet podpisanych dokumentów (wniosek wraz z wymaganymi załącznikami oraz podpisaną umową w 2 egzemplarzach) w formie papierowej złożyć:
- pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża, podpisany osobiście,
- osobiście do skrzynki korespondencyjnej zamieszczonej na przed wejściem do budynku urzędu: podpisany osobiście.

 
Szanowni Państwo!
W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy oraz w związku z koniecznością podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID – 19 informujemy, że w związku z wydanymi zaleceniami przez Ministra Zdrowia dotyczącymi stosowania sanitarnych środków ochronnych od 16 kwietnia 2020 roku do odwołania, obowiązuje nakaz zakrywania twarzy w przestrzeni publicznej. Osoby wchodzące do budynku Powiatowego Urzędy Pracy, zobowiązane będą do noszenia maseczek, szalika lub chustki zakrywającej nos i usta. W przypadku niestosowania się do w/w zalecenia osoby nie będą wpuszczane na teren Urzędu. Jednocześnie informujemy, że na parterze budynku został umieszczony punkt, w którym można zdezynfekować ręce.
 

INFORMACJA DLA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENA SPOŁECZNE W PRZYPADKU SPADKU OBROTÓW

 
 1. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych maksymalnie przez 3 miesiące.
 2. Podstawą wypłaty jest złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kompletnej listy pracowników wraz z kosztami wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.  
 3. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do Umowy i można go pobrać na dole strony przy tej informacji.
 4. Listę pracowników i koszty ich wynagrodzeń proszę przygotować przy pomocy kalkulatora, który jest załącznikiem nr 2 do Wniosku. Kalkulator ma zawierać dane za jeden miesiąc.
 5. Sposób korespondencji z urzędem:
   - Oświadczenie  wraz z listą pracowników i kosztami wynagrodzenia /kalkulator/ można złożyć elektronicznie na adres Urzędu przez stronę praca.gov.pl  wybierając Pismo do Urzędu (PSZ-PU)
    - Pobrane i podpisane oświadczenie  oraz wypełniony formularz kalkulatora wydrukowany powiększoną, czytelną czcionką wysłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża lub złożyć do skrzynki korespondencyjnej umieszczonej przed wejściem do budynku urzędu.

  Artykuł główny z aktualnymi załącznikami - link.
 

Rejestracja na wniosek dla osób nie posiadających podpisów elektronicznych.

Wniosek o rejestrację przesyłamy do urzędu lub składamy w skrzynce podawczej W okresie zagrożenia epidemią mając na uwadze problemy niektórych osób ze skutecznym przeprowadzaniem elektronicznej rejestracji udostępniamy WNIOSEK O REJESTRACJĘ, JAKO OSOBA BEZROBOTNA LUB POSZUKUJĄCA PRACY – DO POBRANIA NA DOLE STRONY. ...

Komunikat o czasowym ograniczeniu osobistego dostępu klientów
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży

            Od poniedziałku, 16 marca 2020r., w związku z zagrożeniem epidemicznym, a także troską o zdrowie i bezpieczeństwo klientów i pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, czasowo ograniczona zostaje bezpośrednia obsługa klientów. Oznacza to, że do odwołania osobisty dostęp do siedziby PUP Łomża będzie niemożliwy, do budynku Powiatowego Urzędu Pracy wpuszczani będą jedynie pracownicy. Zmiana sposobu funkcjonowania urzędu nie oznacza, że pracownicy nie będą wykonywali swoich obowiązków. Kadra będzie pracowała normalnie. Pełna rejestracja odbywa się elektronicznie za pomocą portalu praca.gov.pl. Ten sposób dokonania rejestracji nie wymaga konieczności stawienia się w Urzędzie Pracy. Aby dokonać rejestracji w powyższy sposób konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/rejestracja/wyborUrzedu. Kontakt telefoniczny w celu uzyskania informacji dot. rejestracji osób bezrobotnych: 86–215–80–18; 86–215–80–32.  
        Wszelkie sprawy będą załatwiane telefonicznie lub elektronicznie, e-mail: bilo@praca.gov.pl, tel. 86–215–80–10. Wszelkie dokumenty i wnioski itp. (np. lista obecności z miejsca odbywania stażu – kopia) będzie można złożyć elektronicznie, bądź poprzez wrzucenie ich w zamkniętej kopercie do skrzynki na listy (korespondencja PUP), która jest zamontowana do poręczy schodów przed Urzędem. Prosimy, aby w celu ułatwienia kontaktu, na składanym dokumencie pozostawić numer telefonu. Prosimy o śledzenie strony internetowej urzędu https://lomza.praca.gov.pl/ na której są zamieszczane na bieżąco wszelkie komunikaty i informacje #Zostańwdomu.
 

 
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Galeria Łomży

Galeria Łomży

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2020r.
Stopa bezrobocia lipiec 2020 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

ul. Nowogrodzka 1
18-400 Łomża

REGON:  450708638
NIP:  718-12-19-408
e-mail: bilo@praca.gov.pl
tel. centrala: 86 215 80 10
 

Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30 - 15.30
 

Obsługa interesantów

w godz. 8.00 - 14.00

Książka kontaktów do pracowników

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę