Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
baner 2021

Informujemy że w dniu 01.09.2021 r. rozpoczęliśmy przyjmowanie zgłoszeń w konkursie gospodarczym Łomżyńskie Anioły Biznesu 2021 r.
W roku 2020 planowaliśmy kontynuację konkursu niestety sytuacja epidemiczna w kraju i na świecie, zmusiła nas do jego zawieszenia.
W roku 2021 wracamy do tej inicjatywy. Sytuacja epidemiczna w naszym kraju nie minęła, jednakże bez wątpienia była sprawdzianem dla lokalnego biznesu. Sprawdzianem nie tylko elastyczności i możliwości dostosowania do dynamicznie zmieniającej się sytuacji gospodarczej, ale również sprawdzianem wrażliwości społecznej biznesu.
Kategorie konkursu w tym roku zostały zaktualizowane i uwzględniają aspekty działalności przedsiębiorców w dobie pandemii. Nagrody zostaną  przyznane w 6 kategoriach: Firma Roku, Inwestor Roku, Firma „z sercem", Pracodawca Jutra, Kobieta Sukcesu, Ambasador Ziemi Łomżyńskiej. W tegorocznej edycji zgłoszenia w konkursie oraz wybór laureata w kategoriach Pracodawca Jutra i Kobieta Sukcesu dokonują Organizatorzy Konkursu.
Zachęcamy do udziału w konkursie. Więcej informacji na stronie http://klab.um.lomza.pl/.
 

Nowe rozwiązania dotyczące należności z tytułu nienależnie otrzymanych środków w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży informuje, że w dniu 1 lipca 2021 r. w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1192 opublikowana została ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.    

Na mocy ww. ustawy wprowadzono nowe rozwiązania, w tym m.in.
Starosta z urzędu albo na wniosek podmiotu może:
 • umorzyć w całości albo w części należności z tytułu zwrotu części dofinansowania;
 • odroczyć terminy spłaty należności z tytułu zwrotu części dofinansowania;
 • rozłożyć na raty spłatę należności z tytułu zwrotu części dofinansowania.
w ramach form wsparcia udzielonych na podstawie art. 15zzb, art. 15zzc, art. 15zzd, art. 15zzda, art. 15zzze, art. 15zze² i art. 15zze4 (art. 1 pkt 17-22 i 24 lit. b). 
Powyższe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r. z mocą od dnia 1 kwietnia 2021 r.

Informacja dla pożyczkobiorców

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 r  Sejm przyjął ustawę wprowadzającą zmiany w realizacji  niskooprocentowanej pożyczki dla mikroprzedsiębiorców.
Pożyczkobiorcy nie będą musieli składać wniosków o umorzenie pożyczki.
Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia tzn. będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Rozwiązanie dotyczy wszystkich pożyczek.

Lista NIPÓW wnioskodawców, którym umorzona została pożyczka.
 

Informacja o otwarciu naboru wniosków o dotacje dla sklepików szkolnych

W związku z wejściem w życie w dn. 23.07.2021 r. przepisów art.15zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.).
 
Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży ogłasza  rozszerzony nabór wniosków na dotacje dla mikro i małych  przedsiębiorstw prowadzących, jako rodzaj przeważającej działalności, sprzedaż środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty.  Działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)2007, jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 47.11.Z albo 47.19.Z  weryfikuje rejestr REGON wg. stanu na dzień 30 września 2020 r.
 1. Nabór obowiązuje w okresie od 23 lipca 2021r. do 30 września 2021r.
 2. Mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca składają wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę wyłącznie w formie elektronicznej na stronie praca.gov.pl.
 3. Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, których przychód z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów prawa podatkowego  był niższy co najmniej o 40%  odpowiednio w listopadzie 2020r., w grudniu 2020r., styczniu 2021r., lutym 2021 r. albo w marcu 2021 r. w stosunku do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub we wrześniu 2020 r.
 4. Dotacja nie może być udzielona przedsiębiorcy, który zawiesił wykonywanie działalności na okres obejmujący dzień 30 września  2020 r.
 5. Dotacja podlega zwrotowi w całości na rachunek bankowy urzędu pracy, jeżeli przedsiębiorca nie wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.
 6. Przychód z tytułu udzielonej dotacji nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów  o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
 7.  O dotację mogą ubiegać się również ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.
Załączniki
Zasady udzielania dotacji - sklepiki szkolne (pdf, 248 KB)
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Galeria Łomży

Galeria Łomży

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

ul. Nowogrodzka 1
18-400 Łomża

REGON:  450708638
NIP:  718-12-19-408
e-mail: bilo@praca.gov.pl
tel. centrala: 86 215 80 10
 

Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30 - 15.30
 

Obsługa interesantów

w godz. 8.00 - 14.00

Książka kontaktów do pracowników

5,8%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2021r.
Stopa bezrobocia

 • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 33.027,12 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę