Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Łomży


Nowy nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży ogłasza kolejny nabór wniosków na Dotacje dla mikro i małych przedsiębiorstw  z określonych branż  udzielane na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 roku  w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID -19.
 1. Nabór obowiązuje w okresie od 01 marca 2021 do 31 maja 2021.
 2. Mikroprzedsiębiorca i mały przedsiębiorca składają wniosek do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę wyłącznie w formie elektronicznej na stronie Praca.gov.pl.
 3. Dotację mogą otrzymać przedsiębiorcy, których przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r. oraz nie przekroczyli liczby uzyskanych dotacji określonej w ww. rozporządzeniu. Listę branż objętych wsparciem oraz informację o tym, ile razy przedsiębiorca może otrzymać dotację znaleźć można w zamieszczonych niżej „Zasadach udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców określonych branż na podstawie rozporządzenia".
 4. Dotacja nie może być udzielona przedsiębiorcy, który zawiesił wykonywanie działalności na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.
 5. Dotacja podlega zwrotowi w całości na rachunek bankowy urzędu pracy, jeżeli przedsiębiorca nie wykonywał działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji.
 6. Przychód z tytułu udzielonej dotacji nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów  o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.
 7.  Dotację można łączyć z innymi formami wsparcia ze środków publicznych np. pożyczką na podstawie art. 15 zzd ustawy oraz dotacją  branżową. Należy pamiętać o tym, że nie można przeznaczyć dwóch lub więcej rodzajów dofinansowania ze środków publicznych na pokrycie tych samych kosztów.
 8. O dotację mogą ubiegać się również ci mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników.
Załączniki
Zasady udzielania dotacji i kody PKD (pdf, 287 KB)
Komunikat dotyczący obsługi klientów
 
            Od środy 28 października 2020r., w związku z utrzymującym się zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID–19, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie klientów oraz pracowników Urzędu, Powiatowy Urząd Pracy w Łomży zawiesza do odwołania bezpośrednią obsługę klientów.
   Informacje dotyczące rejestracji pod numerem 86 215 80 32,  86 215 80 18 .
 • Wnioski o dokonanie rejestracji jako osoba bezrobotna oraz na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, wszelką inną korespondencję należy kierować za pośrednictwem poczty lub innego operatora, bądź poprzez wrzucenie ich w zamkniętej kopercie do urny na listy (korespondencja PUP), która jest wystawiona przed budynkiem Urzędu.
 • Kontakt telefoniczny z doradcami, z podziałem klientów wg pierwszych liter nazwiska:
      L, S, H – 86 215 80 64
      N, P, D – 86 215 80 58
      A, B, G – 86 215 80 37         
      E, O, I, W, Ś, Y, Z, Ź – 86 215 80 19
      C, Ć, J, R, U, Ż – 86 215 80 38
      K, F – 86 215 80 14
      Ł, M, T – 86 215 80 36
 • Zatrudnianie cudzoziemców: 86 215 80 17
 • Szkolenia: 86 215 80 23
 • Staże: 86 215 80 48
 • Obsługa pracodawców korzystających z wsparcia Tarczy Antykryzysowej: 86 215 80 47,
  86 215 80 27, 86 215 80 31
 • Dotacje i refundacje, dysponowanie środkami PFRON: 86 215 80 27
 • Zwolnienia grupowe, EURES, oferty pracy: 86 215 80 15
 • Roboty publiczne: 86 215 80 28
 • Zasiłki dla bezrobotnych, zaświadczenia o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej: 86 215 80 12, 86 215 80 63, 86 215 80 13
 • Archiwum: 86 215 80 61
Z Urzędem można kontaktować się: Informujmy, że dokumenty złożone w wersji papierowej zostaną poddane obowiązkowej 24 godzinnej kwarantannie.      

Informacja dla pożyczkobiorców

logotyp do corony
Powiatowy Urząd Pracy w Łomży ogłasza nabór wniosków
o wsparcie w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia
COVID-19.
 
Nabór wniosków trwa do 10 czerwca 2021r.
 
 
Wsparcie dotyczy:
 1. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy /art.15 zzb/ .
 2. Dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, niezatrudniającą pracowników /art. 15zzc/.
 3. Dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez organizacje pozarządowe oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne /art. 15 zze/.
Wymienione instrumenty będą finansowane wyłącznie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (dotyczy wynagrodzeń pracowników w wieku 30 lat i więcej) oraz ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (dotyczy pracowników poniżej 30 roku życia). 

Wszystkie powyższe dofinansowania (z art. 15zzb, 15zzc i 15 zze) są wsparciem jednorazowym,
dlatego przedsiębiorcy mogą o nie ubiegać się tylko jeden raz.


  
Wnioski można składać:          
1) w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl ( dla osób posiadających kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany)
2) lub pobrać ze STRONY i wypełniony komplet podpisanych dokumentów (wniosek wraz z wymaganymi załącznikami oraz podpisaną umową w 2 egzemplarzach) w formie papierowej złożyć:
- pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża, podpisany osobiście,
- osobiście do skrzynki korespondencyjnej zamieszczonej na przed wejściem do budynku urzędu: podpisany osobiście.

 

INFORMACJA DLA UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW ORAZ NALEŻNYCH OD TYCH WYNAGRODZEŃ SKŁADEK NA UBEZPIECZENA SPOŁECZNE W PRZYPADKU SPADKU OBROTÓW

 
 1. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych maksymalnie przez 3 miesiące.
 2. Podstawą wypłaty jest złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kompletnej listy pracowników wraz z kosztami wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.  
 3. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do Umowy i można go pobrać na dole strony przy tej informacji.
 4. Listę pracowników i koszty ich wynagrodzeń proszę przygotować przy pomocy kalkulatora, który jest załącznikiem nr 2 do Wniosku. Kalkulator ma zawierać dane za jeden miesiąc.
 5. Sposób korespondencji z urzędem:
   - Oświadczenie  wraz z listą pracowników i kosztami wynagrodzenia /kalkulator/ można złożyć elektronicznie na adres Urzędu przez stronę praca.gov.pl  wybierając Pismo do Urzędu (PSZ-PU)
    - Pobrane i podpisane oświadczenie  oraz wypełniony formularz kalkulatora wydrukowany powiększoną, czytelną czcionką wysłać pocztą tradycyjną na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, 18-400 Łomża lub złożyć do skrzynki korespondencyjnej umieszczonej przed wejściem do budynku urzędu.

  Artykuł główny z aktualnymi załącznikami - link.
 

Rejestracja na wniosek dla osób nie posiadających podpisów elektronicznych.

Wniosek o rejestrację przesyłamy do urzędu lub składamy w skrzynce podawczej W okresie zagrożenia epidemią mając na uwadze problemy niektórych osób ze skutecznym przeprowadzaniem elektronicznej rejestracji udostępniamy WNIOSEK O REJESTRACJĘ, JAKO OSOBA BEZROBOTNA LUB POSZUKUJĄCA PRACY – DO POBRANIA NA DOLE STRONY. ...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Galeria Łomży

Galeria Łomży

6,5%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu stycznia 2021r.
Stopa bezrobocia na koniec stycznia 2021 roku

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

ul. Nowogrodzka 1
18-400 Łomża

REGON:  450708638
NIP:  718-12-19-408
e-mail: bilo@praca.gov.pl
tel. centrala: 86 215 80 10
 

Urząd czynny jest od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30 - 15.30
 

Obsługa interesantów

w godz. 8.00 - 14.00

Książka kontaktów do pracowników

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę